Algemene voorwaarden online geboekte activiteiten Sandra Donkers 2022 versie 1.1,

 
7 november 2022

 
Artikel 1: Definities

 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Annulering: de schriftelijke beëindiging van de Overeenkomst voor de startdatum van de activiteit
overeenkomstig de annuleringsvoorwaarden
2. Deelnamebewijs: Een digitale of papieren print van het bestand dat met de bevestigingsemail aan
de Klant is verzonden ter bevestiging van een Order;
3. Activiteit(en): wandelingen, meditaties en retraites van Sandra Donkers;
4. Begeleider: diegene die namens Sandra Donkers begeleidt;
5. Klant: de koper of plaatsvervanger, zijnde een natuurlijke persoon;
6. Order: een reservering van een activiteit door een Klant via de website(s) van Sandra Donkers;
7. Overeenkomst: overeenkomst tussen Sandra Donkers en Klant voor een activiteit
8. Sandra Donkers: Valt onder Morene Coaching, eenmanszaak, gevestigd te Rotterdam,
Donizettilaan 24, 3055 SH, ingeschreven in de Kamer van Koophandel (Rotterdam) onder nummer
24474426
9. Vergoeding: De door de Klant te betalen bedrag in Euro’s voor de activiteit, inclusief BTW.

 
Artikel 2: Toepasselijkheid

 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst en/of verkoop van
activiteiten via website van Sandra Donkers.
2. De algemene voorwaarden zijn bindend voor zowel Sandra Donkers als de Klant. De
toepasselijkheid van andere dan deze algemene voorwaarden is expliciet uitgesloten. Van deze
algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk tussen partijen
overeengekomen.


Artikel 3: Reserveren en tot stand komen Overeenkomst

 
1. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Sandra Donkers een Order heeft aanvaardt
door het versturen van een Bevestigingsmail met een Deelnamebewijs als bewijs van reservering.
2. Sandra Donkers behoudt zich het recht voor om Orders te weigeren. In geval van weigering bericht
Sandra Donkers de Klant hierover schriftelijk per email binnen vijf werkdagen na het plaatsen van de
Order.

 
Artikel 4: Annulering, overdragen deelname en omboeken

 
1.De Klant kan zonder opgaaf van reden de Overeenkomst voorafgaand aan het uitvoeren van de
activiteit annuleren. Hiervoor is de Klant de onderstaande kostenvergoeding verschuldigd:
Periode voor startdatum Excursie Kostenvergoeding
Meer dan 14 dagen 20% van de Vergoeding
Tussen 14 dagen tot 7 dagen 50% van de Vergoeding
korter dan 7 dagen 100% van de Vergoeding
2. De Klant kan de Overeenkomst overdragen aan een andere persoon die hem of haar vervangt op
vertoon van het Deelnamebewijs. De persoon met wie de Overeenkomst in eerste aanleg gesloten is
blijft contactpersoon van Sandra Donkers.
3. Sandra Donkers heeft het recht de Overeenkomst te allen tijde te annuleren onder mededeling
van de redenen daartoe aan de Klant. Annulering door Sandra Donkers kan onder meer (niet
limitatief) gelegen zijn in te weinig aanmeldingen, weersomstandigheden, pandemie, andere gevaren
en ziekte van de begeleider.
4. Bij Annulering vindt restitutie plaats van de reeds betaalde bedragen, in het geval van Annulering
door de Klant verminderd met hierboven omschreven kostenvergoedingen, op hetzelfde
rekeningnummer als waarvan de betaling(en) gedaan is.
5. Omboeken naar een andere activiteit is mogelijk tot uiterlijk 7 dagen voor het plaatsvinden van de
activiteit.
6. Annulering en omboeking vindt plaats volgens de op het Deelnamebewijs vermelde wijze.

 
Artikel 5: Verplichtingen van de Klant

 
1. De Klant controleert de Bevestigingsemail en het Deelnamebewijs op juistheid. Eventuele
onjuistheden geeft de Klant zo spoedig mogelijk per e-mail of telefonisch door aan Sandra Donkers.
2. Indien de Bevestigingsemail en het Deelnamebewijs binnen vijf werkdagen na het plaatsen van de
Order, doch uiterlijk voor aanvang van de activiteit, niet in het bezit is van de Klant dan neemt deze
contact op met Sandra Donkers. Bij het ontbreken van het Deelnamebewijs kan de Klant geen
gebruik maken van de reservering.
3. De Klant meldt zich op de datum, het tijdstip en de plaats zoals weergegeven op het
Deelnamebewijs en toont het Deelnamebewijs aan Sandra Donkers.
4. Betaling door de Klant geschiedt via de website en de daarop vermelde mogelijkheden.
5. De Klant informeert Sandra Donkers vooraf over verminderde validiteit na het plaatsen van de
Order en naar de mogelijkheid tot het volgen van de betreffende activiteit. Bij verzuim hiervan is
Klant verantwoordelijk voor de gevolgen en kan de Klant de Overeenkomst niet annuleren, noch
restitutie verkrijgen van reeds betaalde gelden.
6. De Klant is gehouden de aanwijzingen van de begeleider op te volgen.
7. De Klant is en blijft verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie was en is
om mee te doen aan de desbetreffende activiteit.

 
Artikel 6: Uitvoering Activiteit(en)

 
1. Bij te late aankomst van de Klant kan de begeleider beslissen met de uitvoering van de
overeengekomen activiteit te beginnen zonder deze Klant. Er vindt geen restitutie van betaalde
bedragen plaats.
2. De duur, omgeving en route van de activiteit kan afwijken van de Overeenkomst of overige vooraf
verstrekte informatie en kan mede afhankelijk van weersomstandigheden worden ingekort of
verlengd.
3. In een zodanig geval geldt de activiteit als verricht conform de Overeenkomst, vindt geen restitutie
plaats van betaalde bedragen en ontstaat geen recht op herhaling van de activiteit langs de
aanvankelijk genoemde omgeving of route.
4. Bij slecht weer (bijvoorbeeld regen) gaat de activiteit gewoon door, tenzij er onmogelijke of
gevaarlijke situaties ontstaan. Dit is ter beoordeling aan begeleider c.q. Sandra Donkers.
5. De begeleider kan een Klant uitsluiten van (verdere) deelname aan de activiteit en ten opzichte
van deze Klant de Overeenkomst ontbinden indien de Klant ondanks voorafgaande waarschuwing:
a. overlast aan de begeleider en/of andere Klant(en) bezorgt;
b. de veiligheid van zichzelf en/of anderen in gevaar brengt;
c. in strijd handelt met het bepaalde in artikel 5.6;
d. op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu of;
e. de goede sfeer bij de uitvoering van het activiteit bederft.
Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de Klant.
6. Bij voortijdig vertrek van een Klant vindt geen restitutie van betaalde bedragen plaats.
7. De begeleider kan een Klant uitsluiten van verdere deelname aan de activiteit en ten opzichte van
deze Klant de Overeenkomst ontbinden indien de lichamelijke conditie naar oordeel van de
begeleider hem/haar ongeschikt maakt voor (verdere) deelname aan de activiteit.

 
Artikel 7: Aansprakelijkheid

 
1. De Klant is jegens Sandra Donkers aansprakelijk voor schade en overlast die is veroorzaakt door
zijn/haar doen of nalaten.
2. Deelname aan de activiteit en het eventuele gebruik van materialen en vervoermiddelen,
geschiedt op eigen risico van de Klant. Sandra Donkers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid
voor: – diefstal, verlies, schade of letsel van of aan zaken dan wel personen, van welke aard dan ook,
ontstaan tijdens of, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Sandra Donkers, of die het
directe gevolg is van het opvolgen door de Klant van aanwijzingen van de begeleider. Kennelijke
druk‐ en zetfouten binden Sandra Donkers niet.

 
Artikel 8: Intellectuele eigendom

 
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de auteursrechten en alle overige rechten
van intellectuele en industriële eigendom van de activiteit en de daarbij verstrekte materialen bij
Sandra Donkers en/of haar leveranciers.
2. Zonder toestemming van de Begeleider is het niet toegestaan fotografische of andere opnamen te
maken van de Begeleider en deze opnamen te gebruiken voor verspreiding of publicaties. Dit geldt
ook voor het maken, gebruiken en verspreiden van fotografische en andere opnamen van overige
deelnemers aan de activiteiten.

 
Artikel 9 : Bescherming gegevens klant

 
1. Sandra Donkers verzamelt, gebruikt en verzendt de persoonsgegevens die betrekking hebben op
de Klant in overeenstemming met de geldende nationale en Europese wet- en regelgeving.
2. Sandra Donkers respecteert de privacy van de Klant en is de enige eigenaar van de informatie die
via de website van Sandra Donkers wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. De door Klant
verstrekte informatie wordt gebruikt voor het informeren van de Klant over de activiteit en niet
verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan vermeld in de privacyverklaring
op de website.

 
Artikel 10: Klachten

 
1. Sandra Donkers spant zich in om de Excursie zoveel mogelijk volgens de specificaties van
Overeenkomst uit te voeren. Indien de Klant een tekortkoming in de uitvoering van de
Overeenkomst constateert, dient hij deze ter plekke te melden aan de begeleider zodat er een
passende oplossing kan worden getroffen.
2. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost kan de Klant dit uiterlijk binnen 14
dagen na afloop van de activiteit, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken aan Sandra Donkers,
Morene Coaching.


Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen

 
1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing,
2. Eventuele geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten